Fakta om skolen

Innhold

Østre Halsen skole har elever fra 1. - 7. trinn. Skolen ligger i Larvik kommune i Vestfold fylke.

Østre Halsen skole ligger et par kilometer øst for Larvik sentrum. Skolen vår har en flott beliggenhet med utsikt til Hølen båthavn og Larviksfjorden. Like vest for skolen renner Norges nest lengste elv, Numedalslågen, ut i havet. I øst har vi Rekkeviksbukta hvor Fram ble bygd, og i syd ligger sjøen med Oterøya i gangavstand fra skolen. Nærområdet er preget av historien flere tusen år tilbake med eldgamle boplasser, offersteder, bygdeborger og Norges første by Kaupang.

Vår visjon er

Vekst i trygghet og trivsel.

Kysten er en viktig del av vårt nærmiljø

Siden Østre Halsen skole ligger ved kysten, bruker vi fjorden og kysten i læringsarbeidet. Det er livet i fjæra, kanopading, roing og seiling. Elevene blir kjent med kystkultur og kysthistorie. Opplevelser i naturen og på vannet er glede og læring. Nærmiljøet brukes som et aktivt tur- og læringsområde.

Skolens størrelse

Østre Halsen skole har ca 400 elever fra 1. - 7. trinn. I opplæringen har alle elever et rom hvor de har sin base.

Alle elever har en kontaktlærer som har ansvar for oppfølging av eleven både sosialt og faglig. Kontaktlærer følger opp eleven med elevsamtaler og foreldresamtaler i løpet av skoleåret. Lærerne på alle trinn er organisert i team og tar et felles ansvar for opplæringen på trinnet.

Felles for Østre Halsen skole

  • Vi har utarbeidet fagplaner i alle fag.
  • Vi lager læringsmål for hver uke, setter opp tiltak for å nå målene og vurderer fortløpende læringsutbytte.
  • Vi har fokus på læreplanens fem ferdigheter i alle fag: lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og bruke digitale ferdigheter.
  • Vi er en HelART-skole hvor trening av sosial kompetanse er en viktig del av skolens hverdag. Respekt, omsorg, samarbeid og ansvar er våre kjerneverdier som vi fokuserer på hele tiden for å skape et godt og trygt læringsmiljø.

Skolefritidsordning (SFO)

Vi har skolefritidsordning. SFO er et fritidstilbud til barn på 1. - 4. trinn med åpningstid før og etter skolen. Tilbudet gir omsorg, lek i trygge omgivelser og oppfølging av en stabil voksengruppe. Hverdagen fylles med: fri lek, faste måltider, allidrett, data, gym, sløyd, håndarbeid og forming. SFO samarbeider med skolen om helART.

Elevråd, FAU og SU

Vi har et aktivt elevråd som deltar i utviklingen av skolen. FAU og SU har engasjerte medlemmer som vi ser på som konstruktive samarbeidspartnere.

Fritt skolevalg

Egen informasjon er sendt til den enkelte elev/foresatt om innmelding i 1. klasse og velkommen til ungdomsskolen for elever på 7. trinn. Det er ment at informasjonen vi har gitt på denne siden kan være til hjelp ved valg av skole spesielt for innmelding i 1. klasse. Ta gjerne kontakt med skolen direkte hvis det er noe dere lurer på.

L Til Skolebrosjyre 2
Til toppen